fbpx

Privātuma politika

APSTIPRINU”

SIA “Sound Estate”

valdes locekle Ilze Liepa

2024. gada 8. februārī

SIA “SOUND ESTATE”

PRIVĀTUMA POLITIKA

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS

PĀRZINIS

SIA “SOUND ESTATE” (turpmāk – “Pārzinis”)

Reģ. nr. 40103835718

Juridiskā adrese: Krūzes iela 47-16, Rīga, LV-1002

Tālr.: +371 26103435

E-pasts: info@albatross.lv

 

MŪSU VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu (turpmāk – “Datu subjekts”), kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, līgumos, pieteikumos, interneta vietnes www.albatross.lv izmantošanas noteikumos u.c.) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

Personas datu apstrāde ir jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu.

Pārzinis apstrādā personas datus ar mērķi kvalitatīvi sniegt pakalpojumus, kas ietver līgumu sagatavošanu, noslēgšanu, to izpildi, pakalpojuma attīstību un uzlabošanu, kā arī citu ar to saistītu funkciju izpildes nolūkos. Pārzinis var izmantot personas datus, lai nodrošinātu Pārziņa un/vai klientu, bērnu, apmeklētāju drošības, dzīvības, veselības un citu tiesību aizsardzību, atbildētu uz Jūsu lūgumiem un jautājumiem. Dati var tikt izmantoti komercdarbības plānošanai, veikšanai, analītikai, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai, risku pārvaldības vajadzībām, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos un iestāžu izdotajos norādījumos noteikto pienākumu izpildi, piemēram, datu drošības nodrošināšanu vai tirgus caurskatāmības principu izpildei. Citos specifiskos nolūkos, kad dati var tikt izmantoti personai tiek sniegta informācija brīdī, kad tiek sniegti attiecīgie dati.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir:

 • līguma noslēgšana un izpilde (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, pasta adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese u.c.);
 • informācijas sniegšana (vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese u.c.);
 • normatīvo aktu izpilde;
 • Klienta piekrišana;
 • Pārziņa leģitīmo interešu izpilde vai aizstāvība.

Pārziņa leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību un sniegt pakalpojumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, rakstot uz elektroniskā pasta adresi, rakstot uz pasta adresi, interneta mājas lapā;
 • analizēt Pārziņa mājaslapas un sociālo tīklu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to laikā gūto pieredzi;
 • informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
 • informēt Klientus par jaunumiem uzņēmumā un nozarē;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.
 

PERSONAS DATU IEGŪŠANA

Pārzinis iegūst tikai tos Klienta datus un tādā apmērā, kas nepieciešami iepriekš konkrēti nodefinētiem nolūkiem (pakalpojuma sniegšana, līguma izpilde, Klienta aizsardzība utt.).

Klienta personas datus Pārzinis iegūst tieši no klienta, kad tas kā datu subjekts:

 • izmanto Pārziņa sniegtos pakalpojumus;
 • pierakstās jaunumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Pārziņa;
 • jautā plašāku informāciju par Klienta izmantoto pakalpojumu vai sazinās ar Pārzini saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu;
 • piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
 • apmeklē vai pārlūko Pārziņa mājaslapu;
 • apmeklē un līdzdarbojas Pārziņa sociālo tīklu lapās.

Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā, norādītas šī paziņojuma Pielikumā Nr. 1.

Ja Pārziņu pakalpojumu tiešai sniegšanai ir nepieciešama datu subjekta piekrišana, bet datu subjekts ir bērns, viņa piekrišana ir uzskatāma par pamatu datu apstrādei un viņa datu apstrāde ir likumīga, ja bērns ir vismaz 13 gadus vecs vai ja attiecībā uz bērnu, kurš vēl nav sasniedzis 13 gadu vecumu, piekrišanu ir devis viņa vecāks vai likumiskais aizbildnis.

 

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Pārzinis veic attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Klienta personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Klientu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Klientu personas datu apstrādei.

Klientu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1) Pārziņa darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes tehniskais uzturētājs, drošības pakalpojumu sniedzējs, citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Pārzinim;

3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji, tiesas, uzraudzības iestādes;

4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, parādnieku reģistri, kredītinformācijas biroji u.c.);

4) Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai) un/vai ārstniecības iestādes (nepieciešamības gadījumā);

5) pats Klients kā datu subjekts, ja Pārzinim ir iespēja pārliecināties par informācijas pieprasītāja identitāti.

Personas dati netiek nosūtīti uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, kā arī netiek nodoti starptautiskām organizācijām.

 

SADARBĪBAS PARTNERI PERSONAS DATU APSTRĀDĒ

Pārzinis veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Klienta personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Pārzinis rūpīgi izvēlas personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtē tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Šobrīd Pārzinis var sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

1) ārpakalpojumu auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;

2) IT infrastruktūras, datu bāzes izstrādātājs/ tehniskais uzturētājs;

3) parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji;

4) citas personas, kuras ir saistītas ar Pārziņa pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

Personas datu apstrādātāji var mainīties, par ko Pārzinis veiks izmaiņas arī šajā dokumentā.

 

PERSONAS DATU DROŠĪBA

Pārzinis aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārzinim saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Pārzinis īsteno personas datu apstrādi likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā, kā arī veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai tiktu nodrošināta personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.

Pārzinis patur tiesības publicēt atsevišķus personas datus savā interneta tīmekļvietnē un sociālo tīklu lapās, piemēram, bet ne tikai, fotogrāfijas un videoierakstus no Pārziņa organizētiem pasākumiem, bērnu atpūtas nometnēm un tml., iepriekš atrunājot to arī atsevišķā punktā līgumā ar Klientu vai saņemot atļauju rakstiskā veidā no datu subjekta.

Pārzinis patur tiesības publicēt atsevišķus personas datus īpaši izveidotā “Whatsapp” vecāku grupā bērnu atpūtas nometņu laikā, piemēram, bet ne tikai, fotogrāfijas un videoierakstus no Pārziņa organizētajām bērnu atpūtas nometnēm un tml., iepriekš atrunājot to arī atsevišķā punktā līgumā ar klientu vai saņemot atļauju rakstiskā veidā no datu subjekta.

Publiskos pasākumos un vietās Pārzinis nenodrošina personas datu aizsardzību pret trešo personu fotogrāfiju/videoierakstu uzņemšanu un to iespējamu tālāku neautorizētu publiskošanu.

Situācijās, kad ģimenes locekļi vai draugi personīgai izmantošanai fotogrāfē vai veic videoierakstu, datu aizsardzības jomas tiesību akti netiks piemēroti.

Pārzinis regulāri pārskata veiktos drošības pasākumus un aktualizē izmantotos tehniskos līdzekļus un organizatoriskos pasākumus.

 

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Pārzinis glabās Klientu un/vai to likumisko pārstāvju personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš, tad personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Personas datus, ko Datu subjekts sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, Pārzinis glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.

 

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Datu subjekts ir fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju, vai Pārzinis apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad piekļūt tiem, pieprasīt personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, atsaukt savu piekrišanu, ja personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz piekrišanu. piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.

Datu subjektam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, ierobežot savu personas datu apstrādi, piemēram, laika periodā, kad Pārzinis izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Kliens kā Datu subjekts ir sniedzis Pārzinim, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa u.c., Klientam jāsazinās ar Pārzini un jāiesniedz aktuālos datus, lai Parzinis varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus. Izmaiņas var tikt pieteiktas zvanot pa tālruni +371 26103435 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@albatross.lv.

Datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, kas ir Pārziņa rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Datu subjekta datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas gadījumā, Pārzinis uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku atbildes sagatavošanas laiku, par ko Pārzinis informēs Datu subjektu), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labos vai izdzēsīs Datu subjekta personas datus.

Datu subjekts var iegūt informāciju par pie Pārziņa esošiem Datu subjekta personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:

1) Iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@albatross.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu;

2) Iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz adresi: Krūzes iela 47-16, Rīga, LV-1002.

Saņemot Datu subjekta iesniegumu, Pārzinis izvērtēs tā saturu un Datu subjekta identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturēs iespēju lūgt Datu subjektu papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Datu subjekta datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Datu subjekta personas datu apstrāde pamatojas uz Datu subjekta doto piekrišanu, Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un Pārzinis turpmāk Datu subjekta personas datus, kurus apstrādā uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādā. Tomēr piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, Pārziņa leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Datu subjekts var arī iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm (šajā gadījumā Pārzinis un Datu subjekts cenšas savstarpēji vienoties rakstiskā veidā, ja attiecīgajā situācijā ir iespējams vienoties)

Datu subjekts var arī iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs). Šajā gadījumā Datu subjekts jebkurā laikā var atteikties, piemēram, no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@albatross.lv. Pārzinis pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Datu subjekta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Ja Datu subjektam ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar Pārziņa veikto Datu subjekta personas datu apstrādi, Pārzinis aicina vispirms vērsties pie viņa.

Ja Datu subjekts tomēr uzskata, ka Pārzinis nav spējis savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis tomēr pārkāpj Datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību, Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Datu subjekts var atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā (https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi).

 

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Pārziņa interneta tīmekļvietne izmanto sīkdatnes (angļu val. – “cookies”), kas ir nelieli faili, kurus katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē interneta vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Lietojot šo vietni, Klients piekrīt sīkdatņu izmantošanai.

Pārzinis izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu savas interneta tīmekļvietnes funkcionalitāti un atvieglotu tās lietošanu, iegūtu informāciju par lapas apmeklējuma statistiku un uzlabotu mārketinga komunikāciju.

Ja Klients nevēlas saglabat sīkdatnes, Klientam savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumos jāizvēlas iespēja nesaglabāt sīkdatnes.

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PRINCIPU PIEEJAMĪBA UN GROZĪJUMI

Personas datu aizsardzības principi pieejami Pārziņa tīmekļa vietnē www.albatross.lv.

Pārzinis ir tiesīgs vienpusēji grozīt Principus jebkurā brīdī saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, informējot Klientus par to Pārziņa tīmekļa vietnē www.albatross.lv vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi.

SIA “SOUND ESTATE”

Privātuma politikas

Pielikums Nr. 1

PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Nr.p.k.

Datu kategorijas

Piemēri

1.

Personas identifikācijas dati

Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati, piem. pases numurs

2.

Kontaktinformācija

Adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese

3.

Nometnes dalībnieka dati

Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, mācību vieta, īpašas rakstura īpašības un psiholoģiskās īpatnības, veselības problēmas, medikamenti, kuri bērnam jālieto regulāri, ierobežojumi ēdināšanā vai pārtikas produktos, informācija par poti pret ērču encefalītu, bērnam raksturīgais interešu loks, informācija par peldēšanas prasmi u.c.

4.

Klienta dati

Līguma numurs

5.

Pakalpojuma dati

Pakalpojuma nosaukums, cena, atlaide

6.

Norēķinu dati

Bankas konta numurs, rēķina numurs, norēķinu summa, parāda summa

7.

Fotogrāfijas

Fotogrāfijas no Pārziņa organizētiem pasākumiem un bērnu atpūtas nometnēm, fotogrāfijas uzņemšanas datums

8.

Videoieraksti

Videoieraksti Pārziņa organizētajos pasākumos un bērnu atpūtas nometnēs

9.

Īpašu kategoriju dati

Nometnes dalībnieka veselības stāvoklis

10.

Dati par Klienta, kā datu subjekta, tiesisko interešu realizāciju

Iesniegtie pieteikumi un sūdzības